Právní poradenství

 Právní prevence

Stejně jako v jiných oblastech lze i při realizaci projektů doporučit zachovávat zásadu právní prevence a předcházet tak potencionálním neshodám mezi účastníky v budoucnu. K neshodám stran dochází často i jen z toho důvodu, že pokud nejsou právní vztahy regulovány písemně, mohou se po uplynutí určité doby relevantní skutečnosti vybavovat stranám rozdílně. Lze tedy obecně vždy doporučit zachytit závazky stran v rámci písemné smluvní dokumentace. Míra této právní prevence, včetně komplexity smluvní dokumentace, se bude pochopitelně odvíjet i od rozsahu projektu a jeho celkové finanční náročnosti. Nicméně je možné konstatovat, že ve většině případů je vhodné přípravu smluvní dokumentace svěřit specialistům.

Smlouva o dílo

Většina projektů bude mít hmotně zachycený výsledek činnosti, takže na tyto vztahy by měla být primárně aplikována právní úprava smlouvy o dílo. Nicméně je nutné podotknout, že samotné formální označení smlouvy (jako smlouvy o dílo) není rozhodující a z hlediska právního bude rozhodující zejména přesné vymezení práv a povinností stran. Smluvní dokumentace by měla být pokud možno obecně srozumitelná a při její přípravě je tedy vhodné se vyhnout používání odborného žargonu či termínů, jejichž obsah je znám pouze smluvním stranám.

Formální požadavky na smluvní dokumentaci začínají u náležitého vymezení druhotného předmětu smlouvy, tedy u přesného vymezení předmětu projektu, jež má být zhotovitelem realizován. Neurčité vymezení v tomto smyslu totiž může mít za následek neplatnost celé smlouvy, a to se všemi důsledky z toho vyplývajícími. V praxi je tato otázka ve většině případů řešena odkazem na přílohu smlouvy, nicméně tímto není dotčeno výše uvedené, tedy že specifikace díla by měla být určitá.

Dohoda stran ohledně odměny zhotovitele (ceny díla) nebude v praxi jistě opomenuta. Specifikace této odměny by neměla činit větší potíže, a to za předpokladu, že vznik nároku na odměnu nebude vázán na nejrůznější podmínky či komplexní skutečnosti (kupříkladu postupné hrazení ceny v souladu úvěrovou smlouvou). V zájmu zhotovitele díla může být, aby splatnost ceny díla byla stanovena pevným datem a nikoliv kupříkladu až po dokončení díla, protože tento moment nemusí být vždy jednoznačný. Naopak v zájmu objednatele ve většině případů bude navázání splatnosti odměny zhotovitele až na úplné vyhotovení a předání díla. V případech, kdy je cena díla určena tzv. podle rozpočtu, je vhodné mít na paměti úpravu této problematiky v platné legislativě.

Další oblastí, které by měla být věnována pozornost, je vymezení součinnosti stran při zhotovování díla. Pokud jsou ze strany objednatele předávány podklady pro vyhotovení díla, je vhodné je vyspecifikovat a stanovit lhůty pro jejich předání.

Zejména z pohledu objednatele jsou důležité otázky spojené s předáním díla. Kromě samotného způsobu předání díla bývají v praxi poměrně podrobně specifikovány práva a povinnosti smluvních stran související s prohlídkou či testováním díla po jeho vyhotovení ze strany zhotovitele. Pokud je to účelné, bývá smluven také testovací provoz díla.

Z pohledu objednatele jsou neméně důležitá i práva a povinnosti stran po samotném dokončení díla. Konkrétně se jedná o otázky spojené s odpovědností zhotovitele za vady díla, a zdali je zhotovitelem poskytována záruka (případně na jak dlouho). Taktéž bývá upraven způsob uplatňování nároků z odpovědnosti za vady ze strany objednatele (včetně stanovení lhůt pro zhotovitele k odstranění reklamovaných vad díla).

Při koncipování smluvního vztahu je vhodné věnovat zvýšenou pozornost situacím, kdy dílo či jeho část bude chráněno autorským právem či jiným právem k duševnímu vlastnictví. Toto lze zdůraznit zejména v těch případech, kdy je určité plnění v rámci smlouvy řešeno subdodávkou (třetí osobou). Autorskoprávní problematice se věnujeme podrobněji níže.

Mezi standardní ustanovení smlouvy o dílo patří ujednání o mlčenlivosti. Je na zvážení, zdali je závazek mlčenlivosti v konkrétním případě nezbytný a dbát na rozumnou specifikaci takového závazku, včetně případných sankcí spojených s jeho porušením jednou ze stran. Poměrně často jsou smluvně řešeny také jiné důsledky porušení smluvních ujednání stranami. I pokud otázky související s porušením závazků stran výslovně smluvně řešena nejsou, je vždy nutné mít na paměti zákonnou úpravu v této oblasti, jež bude v takovém případě na předmětný vztah aplikovatelná.

Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, je vždy vhodné doplnit také ujednání o rozhodném právu (dohodu o tom, kterým právním řádem se má vztah řídit) a ustanovení regulující místo, kde budou rozhodovány případné spory ze smlouvy.

Autorskoprávní aspekty

V případě, kdy výsledek činnosti zhotovitele dle smlouvy o dílo podléhá ochraně autorským právem (počítačový program), může být situace z právního pohledu komplikovanější. Autorem díla (včetně počítačového programu) může být v České republice pouze fyzická osoba. Autorská práva jsou pak z podstaty nepřevoditelná, což může mít negativní právní konsekvence zejména pro ty subjekty, které nejsou s autorem v přímém smluvním vztahu (pokud právní vztahy nejsou řádně ošetřeny). Úvodní otázkou, jež je v této oblasti vhodné řešit, je, který subjekt bude vykonávat majetková autorská práva k vyhotovovanému dílu, přičemž je nutné počítat s tím, že tato otázka není v přímé smluvní dispozici stran. Tato skutečnost by se pak měla promítnout i do podoby smluvní dokumentace, včetně návrhu celkové koncepce smluvních vztahů při realizaci projektu. Zejména z pohledu objednatele mohou být autorskoprávní otázky důležité a z jeho pohledu lze tedy doporučit zvýšenou opatrnost v této oblasti.

Připraveno ve spolupráci s advokátní kanceláří Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský - www.e-advokacie.cz


Související téma

Pavelweb
Redaktor
Ing. Pavel Šmejkal
Autor: Ing. Pavel Šmejkal
Ohodnoťte článek

Přidat komentář

Registrace

Registrujte se pomocí

nebo

Klasická registrace

*
*
*
*
*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle Zásad pro následující účely:
×