Upravit stránku

VERZE 1_1 ZMĚNY ZE DNE 9. 4. 2016

Sídlo firmy Projectman.cz s.r.o. se mění na Lidická 66/43, Praha 5, PSČ 150 00. Ostatní ustanovení zůstavají beze změny.

VERZE 1_0 VYDANÁ DNE 20. 2. 2015

I.   ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1   Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Projectman.cz s.r.o. o poskytování poradenských služeb (dále jen „Podmínky“) upravují vztahy mezi společností Projectman.cz s.r.o., IČO: 24798720, DIČ: CZ24798720, sídlo: Lidická 66/43, Praha 5, PSČ 150 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: C 175242 (dále jen „Poskytovatel“) a jejím smluvním partnerem (dále jen „Klient“) (Poskytovatel a Klient společně dále jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen jako „Smluvní strana“). Účelem těchto podmínek je upravit níže uvedené vztahy tak, aby se předešlo případným sporům, a seznámit Klienta s podmínkami poskytování poradenských služeb Poskytovatelem.

1.2   V souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jsou Podmínky nedílnou součástí smlouvy o poskytování poradenských služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (dále jen „Smlouva“).

1.3   Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy a Podmínek, jež nejsou Smluvními stranami výslovně upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ a dalšími zákony a obecně závaznými právními předpisy.

1.4   Pro výklad Podmínek a Smlouvy se použijí obchodní zvyklosti až po ustanoveních OZ či jiných právních předpisů jako celku. Nad rámec ustanovení Podmínek a Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

1.5   Smluvní strany uzavírají Smlouvu jako smlouvu mezi podnikateli (v souladu s definicí podnikatele dle ustanovení § 420 odst. 1 OZ) a v souvislosti se svým vlastním podnikáním.

1.6   Poradenskými službami se rozumí služby poskytované Poskytovatelem Klientovi, zejména řízení IT projektů, řízení IT služeb, analýzy a konzultace, vývoj software a správa a návrhy infrastruktury (dále jen „Poradenské služby“), přičemž bližší specifikace Poradenských služeb je obsažena ve Smlouvě, resp. objednávce Klienta dle článku 1.7.

1.7   Neobsahuje-li Smlouva konkrétní rozsah Poradenských služeb, případně pokud mezi Klientem a Poskytovatelem nebyla Smlouva uzavřena, poskytne Poskytovatel Poradenské služby na základě písemné objednávky Klienta. Poskytovatel je oprávněn přijmout i objednávku zaslanou e-mailem. Práva a povinnosti Poskytovatele a Klienta se v takovém případě řídí objednávkou a Podmínkami. Kde se dále v Podmínkách hovoří o Smlouvě, rozumí se tím i vztah Smluvních stran dle tohoto ustanovení, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

II.   MÍSTO PLNĚNÍ, KVALITA SLUŽEB A TERMÍNY PLNĚNÍ

2.1   Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, poskytuje Poskytovatel Poradenské služby na adrese sídla Klienta, nebo vzdáleně ze svého sídla či provozovny, a to dle aktuální potřeby a dohody Smluvních stran.

2.2   Poskytovatel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a spolupracovníci poskytující Poradenské služby Klientovi dle Smlouvy disponují dostatečnými odbornými znalostmi, aby mohli vykonávat činnost Poskytovatele s veškerou odbornou péčí v souladu se Smlouvou a obecně platnými právními předpisy a dokumenty vztahujícími se k předmětu Poradenských služeb.

2.3   Klient souhlasí s tím, aby Poskytovatel poskytoval v případě potřeby či vhodnosti Poradenské služby prostřednictvím subdodavatele. Za plnění poskytnuté subdodavatelem odpovídá tak, jako by plnění poskytoval sám.

2.4   Poskytovatel se zavazuje poskytovat Poradenské služby v termínech určených příslušnou Smlouvou. Poradenské služby dle Smlouvy budou poskytovány po dobu určitou - do okamžiku splnění předmětu Smlouvy, nebude-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

III.   ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1   Odměna za poskytnutí Poradenských služeb bude stanovena smlouvou nebo objednávkou. Pro účely těchto Podmínek znamená den 8 hodin. Ke sjednané odměně za Poradenské služby podle předchozích odstavců bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

3.2   V odměně za poskytování Poradenských služeb jsou zahrnuty i veškeré hotové výdaje, které Poskytovatel v souvislosti s poskytováním Poradenských služeb podle Smlouvy vynaložil, s výjimkou ze strany Klienta předem schválených nákladů na přípravu, obstarání a zpracování jakýchkoli dokumentů a podkladů pro pracovní projekt Klienta a nákladů, které Poskytovatel v souvislosti s poskytnutím Poradenských služeb podle Smlouvy vynaložil v souvislosti s cestami na území i mimo území České republiky. Není-li dohodou mezi Smluvními stranami určeno jinak, je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Klientovi cestovní náhrady za cesty mimo obec sídla Poskytovatele včetně náhrady za opotřebení automobilu dle platných a účinných právních předpisů v okamžiku uskutečnění cesty.

3.3   Sjednaná odměna za Poradenské služby včetně nákladů podle článku 3.2 bude Poskytovatelem fakturována měsíčně (kalendářní měsíc) na základě zprávy o činnosti Poskytovatele za fakturované období (dále jen „Měsíční zpráva“), kterou bude Poskytovatel předkládat Klientovi vždy nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, v němž byly Poradenské služby poskytnuty.

3.4   Klient se zavazuje písemně odsouhlasit Měsíční zprávu nebo písemně oznámit Poskytovateli vady kvality nebo rozsahu služeb uvedených v Měsíční zprávě (včetně odůvodnění vytýkaných vad) nejpozději do 5 dnů od předložení Měsíční zprávy. Neučiní-li tak Klient písemně ve stanovené lhůtě nebo oznámení vad nebude řádně odůvodněno, má se za to, že měsíční zpráva byla Klientem odsouhlasena. K pozdějšímu uplatnění nároků z vad Klientem se již nepřihlíží.

3.5   Oznámí-li Klient vady v souladu s článkem 3.4, je oprávněn pozastavit 50 % z fakturované částky do doby odstranění eventuálních vad vyplývajících z oznámení vad, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

3.6   Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Klient oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Poskytovateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s placením faktury. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od vystavení náležitě doplněných či opravených účetních daňových dokladů (faktur).

3.7   Splatnost faktur činí 14 kalendářních dnů od data jejich doručení. Fakturovaná částka je splacena včas, byla-li poslední den lhůty připsána na účet Poskytovatele. Při nedodržení termínu splatnosti faktur je Poskytovatel oprávněn požadovat po Klientovi úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

IV.   PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1   Poskytovatel je povinen zajistit potřebnou veškerou nezbytnou součinnost a vzájemnou rychlou informovanost všech zúčastněných osob a včas upozorňovat Klienta na nově vzniklé nebo hrozící nepředvídané skutečnosti.

4.2   Poskytovatel je povinen se při poskytování Poradenských služeb řídit pokyny Klienta a postupovat v souladu s jeho zájmy. Poskytovatel oznámí Klientovi všechny okolnosti, o kterých se při poskytování Poradenských služeb dozví a které by mohly mít vliv na změnu jejích pokynů. Od pokynů Klienta se může Poskytovatel odchýlit, jen je-li to nezbytné v zájmu Klienta a Poskytovatel nemůže včas obdržet jeho souhlas.

4.3   Poskytovatel je povinen upozornit Klienta na nevhodnost jeho jednotlivých pokynů. V případě, že Klient bude na svém pokynu i přes upozornění ze strany Poskytovatele trvat, není Poskytovatel odpovědný za případnou škodu, která vznikne na základě takových pokynů nebo v souvislosti s nimi.

4.4   Poskytovatel bude předkládat Klientovi Měsíční zprávu. Účelem Měsíční zprávy je zaručit a doložit, že Poradenské služby byly realizovány v souladu se Smlouvou a požadavky Klienta.

4.5   Při poskytování Poradenských služeb je Poskytovatel povinen postupovat s odbornou péčí a dodržovat platné právní předpisy, technické normy a rozhodnutí vydaná příslušnými orgány státní správy.

4.6   Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s uskutečňováním předmětu Smlouvy dozvědí. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti Smlouvy.

V.   SOUČINNOST KLIENTA

5.1   Klient se zavazuje poskytovat Poskytovateli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné poskytování Poradenských služeb, zejména předávat Poskytovateli veškeré potřebné informace, data, podklady, jakékoli další nezbytné dokumenty pro poskytování Poradenských služeb apod. (dále vše jen „Informace“). Klient se rovněž na své náklady zavazuje poskytnout Poskytovateli prostory (např. místnost) pro účely poskytování Poradenských služeb, pokud místem plnění bude dle dohody sídlo Klienta.

5.2   K předání Informací se Klient zavazuje co do jejich obsahu, v rozsahu a v termínech, které neztíží Poskytovateli poskytování Poradenských služeb podle Smlouvy. Klient bere na vědomí, že neposkytnutí Informací v potřebném obsahu, rozsahu a termínech může mít za následek změnu v termínech plnění, prodlení Poskytovatele s poskytováním Poradenských služeb resp. poskytování Poradenských služeb v rozsahu menším než Smlouvou dohodnutém nebo i nemožnost řádného poskytování Poradenských služeb. Klientovi v takovém případě nenáleží právo odstoupit od Smlouvy a/nebo uplatňovat vůči Poskytovateli jakékoli nároky; termíny poskytování Poradenských služeb se prodlužují o dobu prodlení Klienta s předáním Informací ve smyslu tohoto odstavce. Nárok na odměnu Poskytovatele v plné výši však v takovém případě není dotčen.

5.3   Klient neposkytuje Poskytovateli jakékoli pracovní prostředky pro výkon Poradenských služeb pracovníky Poskytovatele, pokud nebude mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Příslušné pokyny k provádění Poradenských služeb uděluje kontaktní osoba Klienta kontaktní osobě Poskytovatele, pouze v neodkladných a provozně vhodných případech pracovníkovi Poskytovatele.

VI.   OZNAMOVÁNÍ

6.1   Veškerá oznámení nebo sdělení v souvislosti se Smlouvou musí mít písemnou formu s výjimkou operativních pokynů, schválení nebo jiných sdělení učiněných mezi Klientem a Poskytovatelem, které jsou nezbytné pro poskytování Poradenských služeb a zároveň nemají vliv na termín plnění podle Smlouvy.

6.2   Oznámení nebo sdělení podle Smlouvy se pokládá za řádně doručené adresátovi, je-li předáno osobně nebo doručeno doporučenou poštou na adresy uvedené ve Smlouvě, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

6.3   O veškerých změnách (adresy, telefonní čísla, e-mailový adresy) či jiných skutečnostech souvisejících s poskytováním Poradenských služeb dle Smlouvy je Klient povinen informovat Poskytovatele v dostatečném předstihu, nejpozději však vždy do čtrnácti dnů po takové změně.

VII.   ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE

7.1   Poskytovatel neodpovídá:
a)  za jakékoli škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl Poskytovatel zabránit ani při vynaložení veškeré odborné péče, 
b)  za prodlení, opomenutí či jakékoli škody způsobené nesprávným či nezákonným postupem a/nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy nebo v souvislosti s nimi,
c)  za škodu, která vznikne v souvislosti s nevhodnými pokyny Klienta nebo v souvislosti s nimi,
d)  za škodu, která vznikne v souvislosti s prodlením Klienta s předáním Informací.

7.2   Poskytovatel odpovídá za škody vzniklé Klientovi nebo třetím osobám porušením jeho povinností ze Smlouvy do celkové souhrnné výše 500 000,- Kč.

VIII.   UKONČENÍ SMLOUVY

8.1   Smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv Smluvní strany. Výpovědní lhůta je 2 měsíce ode dne doručení výpovědi. V takovém případě je Poskytovatel povinen neprodleně dokončit rozpracované činnosti dle Smlouvy. V případě, že tak neučiní, je Klient oprávněn požadovat Smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

8.2   Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech stanovených Smlouvou nebo OZ.

8.3   Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
a)  Poskytovatel nebude poskytovat Poradenské služby v souladu s podmínkami Smlouvy nebo v souladu s pokyny Klienta a nesjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě čtrnácti kalendářních dnů poskytnuté mu Klientem a současně se nebude jednat o případ, kdy Poskytovatel nenese odpovědnost podle článku VII;
b)  Poskytovatel způsobí svojí činností Klientovi škodu a současně se nebude jednat o případ, kdy Poskytovatel nenese odpovědnost podle článku 7.1;
c)  Poskytovatel poruší povinnost mlčenlivosti; 
d)  příslušným soudem bude pravomocně rozhodnuto o úpadku Poskytovatele;
e)  Poskytovatel vstoupí do likvidace.

8.4   Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
a)  Klient se ocitne v prodlení s placením jakékoli platby podle Smlouvy po dobu delší než 10 kalendářních dnů. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel Klienta není povinen k úhradě dlužné částky po okamžiku prodlení znovu vyzývat, a lhůta 10 kalendářních dní je lhůtou přiměřenou;
b)  Klient neposkytne Poskytovateli součinnost potřebnou k řádnému poskytování Poradenských služeb a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě deseti kalendářních dnů;
c)  příslušným soudem bude pravomocně rozhodnuto o úpadku Klienta;
d)  Klient vstoupí do likvidace.

8.5   V případě odstoupení od Smlouvy je Poskytovatel povinen předat Klientovi veškeré dokumenty, které vyhotovil pro či převzal od Klienta do data ukončení smluvního vztahu podle Smlouvy a Poskytovatel má nárok na úhradu odměny za Poradenské služby dosud poskytnuté v souladu se Smlouvou.

8.6   Smluvní strany výslovně ujednávají, že bez ohledu na způsob oznamování podle Podmínek je předpokladem účinného odstoupení výlučně doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně doporučeným dopisem na adresu druhé Smluvní strany uvedenou ve Smlouvě.

IX.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1   Pokud Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem obsahuje ujednání, které je v rozporu s některým z ustanovení Podmínek, pak platí ujednání obsažené ve Smlouvě.

9.2   Tyto podmínky nahrazují veškerá předchozí ujednání stejného nebo obdobného charakteru mezi Klientem a Poskytovatelem.

9.3   Smluvní strany se dohodly, že pro vztahy založené Smlouvou se neuplatní ustanovení § 557, § 1740 odst. 3, § 1799, § 1800 a § 1805 odst. 2 OZ. Klient na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 OZ.

9.4   Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky změnit či doplnit, přičemž o navržených změnách či doplňcích Podmínek je Poskytovatel povinen informovat Klienta e-mailem nejméně čtrnáct dní před účinností takových změn. V případě, že Klient do čtrnácti (14) dnů ode dne zaslání nově navrženého znění Podmínek Poskytovatelem neprojeví s navrhovanými změnami či doplňky Podmínek e-mailem nebo písemně svůj nesouhlas, má se za to, že s návrhem změn či doplněním Podmínek souhlasí. V případě, že Klient projeví nesouhlas se změnou Podmínek, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět. Výpověď Smlouvy je účinná okamžikem doručení písemného oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti