Upravit stránku

VERZE 1_1 ZMĚNY ZE DNE 9. 4. 2016

Sídlo firmy Projectman.cz s.r.o. se mění na Lidická 66/43, Praha 5, PSČ 150 00. Ostatní ustanovení zůstavají beze změny.

VERZE 1_0 VYDANÁ DNE 6. 5. 2015

I.   ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1   Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Projectman.cz s.r.o. o zprostředkování zaměstnání (dále jen „Podmínky“) upravují vztahy mezi společností Projectman.cz s.r.o., IČO: 24798720, DIČ: CZ24798720, sídlo: Lidická 66/43, Praha 5, PSČ 150 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: C 175242 (dále jen „Poskytovatel“)  a jejím smluvním partnerem (dále jen „Klient“) (Poskytovatel a Klient společně dále jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen jako „Smluvní strana“). Účelem těchto Podmínek je upravit níže uvedené vztahy tak, aby se předešlo případným sporům, a seznámit Klienta s podmínkami poskytování poradenských a zprostředkovatelských služeb v oblasti náboru potenciálních zaměstnanců Klienta Poskytovatelem.

1.2   V souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jsou Podmínky nedílnou součástí smlouvy o zprostředkování zaměstnání uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (dále jen „Smlouva“).

1.3   Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy a Podmínek, jež nejsou Smluvními stranami výslovně upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ a dalšími zákony a obecně závaznými právními předpisy.

1.4   Pro výklad Podmínek a Smlouvy se použijí obchodní zvyklosti až po ustanoveních OZ či jiných právních předpisů jako celku. Nad rámec ustanovení Podmínek a Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

1.5   Smluvní strany uzavírají Smlouvu jako smlouvu mezi podnikateli (v souladu s definicí podnikatele dle ustanovení § 420 odst. 1 OZ) a v souvislosti se svým vlastním podnikáním.

1.6   Poradenskými a zprostředkovatelskými službami se rozumí vyvíjení pro Klienta činností spočívajících ve vyhledávání a výběru vhodných kandidátů na volné pracovní pozice poptávané Klienta (dále jen „Kandidát“) směřující k tomu, aby Klient měl příležitost jakožto zaměstnavatel s Kandidátem jakožto zaměstnancem uzavřít pracovní nebo obdobnou smlouvu (dále jen „Poradenské služby“), přičemž bližší specifikace konkrétní pracovní pozice a požadavků na Kandidáta jsou obsaženy ve Smlouvě, resp. objednávce Klienta dle článku 1.7. Skutečnost, že se Poskytovateli nepodařilo vyhledat vhodného Kandidáta na volnou pracovní pozici poptávanou Klientem, není porušením Smlouvy ze strany Poskytovatele.

1.7   Pokud mezi Klientem a Poskytovatelem nebyla Smlouva uzavřena, poskytne Poskytovatel Poradenské služby na základě písemné objednávky Klienta. Poskytovatel je oprávněn přijmout i objednávku zaslanou e-mailem. Práva a povinnosti Poskytovatele a Klienta se v takovém případě řídí objednávkou a Podmínkami. Kde se dále v Podmínkách hovoří o Smlouvě, rozumí se tím i vztah Smluvních stran dle tohoto ustanovení, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

II.   ODMĚNA, GARANCE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1   Výše odměna za poskytnutí Poradenských služeb bude určena v objednávkou nebo smlouvou a bude kalkulována na základě hrubé měsíční mzdy (příp. jiné odměny) Kandidáta sjednané mezi Klientem a Kandidátem nebo Klientem stanovenou včetně všech příplatků, odměn a bonusů Kandidátovi náležejícím (příplatky, odměny a bonusy společně dále jen „Bonus“), neurčí-li Smlouva jinak. Náleží-li Klientovi Bonus za období delší než 1 kalendářní měsíc, vypočítá se Bonus pro účely určení části odměny poměrně. Ke sjednané odměně za Poradenské služby podle předchozích odstavců bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

2.2   Odměna je splatná ke dni nástupu Kandidáta na pozici u Klienta, pro níž byl vyhledán Poskytovatelem.

2.3   V případě, že:
a) Kandidát sám ukončí ve zkušební době jednostranně a zvláštní vůle pracovní poměr nebo obdobný vztah s Klientem; nebo
b) Klient jednostranně ukončí pracovní poměr nebo obdobný vztah s Kandidátem ve zkušební době;
zavazuje se Poskytovatel poskytnout Klientovi další náhradní kandidáty na danou pozici, bez nároku na další odměnu.

2.4   Pokud:
a) nebude do 1 měsíce vyhledán nový odpovídající kandidát;
b) Klient s náhradním kandidátem neuzavře smlouvu; nebo
c) Klient písemně oznámí Poskytovateli, že o náhradní kandidáty nemá zájem; náleží Poskytovateli 1/3 odměny specifikované v článku 2.1. Poskytovatel v takovém případě dobropisuje Klientovi 2/3 sjednané odměny a pokud již byla odměna uhrazena, proplatí dobropisovanou částku do deseti (10) pracovních dnů zpět na účet Klienta, z něhož byla odměna uhrazena.

2.5   Má-li již Klient Kandidáta představeného mu Poskytovatelem ve své databázi uchazečů, zavazuje se o tom informovat Poskytovatele do pěti (5) pracovních dnů od představení Kandidáta Poskytovatelem a nárok na odměnu nevzniká.

2.6   Povinnost uhradit Poskytovateli sjednanou odměnu vzniká Klientovi i v případě, pokud Kandidát nastoupí na jiné pracovní místo u Klienta nebo v jiném časovém období (do 12 měsíců od představení Kandidáta Klientovi) nebo nastoupí na pracovní místo u osoby jednající s Klientem ve shodě, osoby tvořící s Klientem koncern či osoby jinak s Klientem majetkově či personálně propojené a dále, pokud Klient či jiná výše uvedená osoba s Kandidátem započne spolupráci mimo pracovní poměr či obdobný vztah.

2.7   Ve sjednané odměně jsou zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele spojené s poskytováním Poradenských služeb. Poskytovatel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv vícenákladů, pokud tyto vícenáklady nebudou písemně schváleny ze strany Klienta.

2.8   Poskytovatel vystaví daňový doklad za poskytnutí Poradenských služeb se splatností čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne doručení Klientovi, nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem zdanitelného plnění se sjednává datum nástupu Kandidáta do zaměstnání nebo obdobného poměru.

2.9   Klient je povinen uhradit odměnu ve lhůtách dle článku 2.8. Daňový doklad se považuje za uhrazený v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na bankovní účet Poskytovatele. Připadne-li den splatnosti daňového dokladu na den pracovního klidu či volna, je daňový doklad splatný v den následující po takovémto dni. Daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy, především náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Klient je oprávněn vrátit Poskytovateli přede dnem splatnosti daňový doklad, který nemá výše uvedené náležitosti, popř. má jiné vady v obsahu, za které se považuje zejména neuvedení čísla objednávky Klienta. Poskytovatel je povinen podle povahy vad daňový doklad opravit, příp. vystavit nový. Vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu Klientovi.

2.10   Bude-li Klient v prodlení s úhradou odměny, je Poskytovatel oprávněn účtovat Klientovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

III.   PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

3.1   Poskytovatel je povinen zajistit potřebnou veškerou nezbytnou součinnost a vzájemnou rychlou informovanost všech zúčastněných osob a včas upozorňovat Klienta na nově vzniklé nebo hrozící nepředvídané skutečnosti.

3.2   Poskytovatel je povinen se při poskytování Poradenských služeb reflektovat požadavky Klienta a postupovat v souladu s jeho zájmy. Poskytovatel oznámí Klientovi všechny okolnosti, o kterých se při poskytování Poradenských služeb dozví a které by mohly mít vliv na změnu jeho požadavků.

3.3   Poskytovatel předloží Klientovi o každém potenciálním Kandidátovi zprávu obsahující osobní data, strukturovaný životopis, informace týkající se kandidátových představ o odměňování a přibližný termín nástupu.

3.4   Poskytovatel je povinen upozornit Klienta na nevhodnost jeho jednotlivých pokynů a požadavků na Kandidáta. V případě, že Klient bude na svém pokynu nebo požadavku i přes upozornění ze strany Poskytovatele trvat, není Poskytovatel odpovědný za případnou škodu, která vznikne na základě takových pokynů nebo požadavků nebo v souvislosti s nimi.

3.5   Poskytovatel bude předkládat Klientovi Měsíční zprávu. Účelem Měsíční zprávy je zaručit a doložit, že Poradenské služby byly realizovány v souladu se Smlouvou a požadavky Klienta.

3.6   Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s uskutečňováním předmětu Smlouvy dozvědí. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti Smlouvy.

IV.   POVINNOSTI KLIENTA

4.1   Klient se zavazuje poskytovat Poskytovateli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné poskytování Poradenských služeb, zejména předávat Poskytovateli veškeré potřebné informace, data, podklady, jakékoli další nezbytné dokumenty pro poskytování Poradenských služeb apod. (dále vše jen „Informace“).

4.2   K předání Informací se Klient zavazuje co do jejich obsahu, v rozsahu a v termínech, které neztíží Poskytovateli poskytování Poradenských služeb podle Smlouvy. Klient bere na vědomí, že neposkytnutí Informací v potřebném obsahu, rozsahu a termínech může mít za následek změnu v termínech plnění, prodlení Poskytovatele s poskytováním Poradenských služeb resp. poskytování Poradenských služeb v rozsahu menším než Smlouvou dohodnutém nebo i nemožnost řádného poskytování Poradenských služeb. Klientovi v takovém případě nenáleží právo odstoupit od Smlouvy a/nebo uplatňovat vůči Poskytovateli jakékoli nároky; termíny poskytování Poradenských služeb se prodlužují o dobu prodlení Klienta s předáním Informací ve smyslu tohoto odstavce. Nárok na odměnu Poskytovatele v plné výši však v takovém případě není dotčen.

4.3   Klient se zavazuje písemně či e-mailem informovat poskytovatele o uzavření pracovního poměru, případně obdobného poměru mezi Kandidátem a Klientem a o výši mzdy (odměny) Kandidáta včetně Bonusů, a to do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření pracovní nebo obdobné smlouvy mezi Kandidátem a Klientem a následně po šesti (6) měsících trvání smluvního vztahu Kandidáta a Klienta. Na písemnou žádost Poskytovatele je Klient povinen odeslat Poskytovateli kopii pracovní smlouvy či jiné obdobné smlouvy a/nebo mzdového výměru mezi ním a Kandidátem, a to do pěti (5) pracovních dnů od doručení této žádosti.

4.4   Pokud dojde v průběhu tří (3) měsíců od okamžiku nástupu Kandidáta ke Klientovi k ukončení pracovní smlouvy mezi Klientem a Kandidátem, zavazuje se Klient tuto skutečnost oznámit Poskytovateli do pěti (5) pracovních dnů ode dne tohoto ukončení.

4.5   V případě, že Klient přijme do pracovního nebo obdobného poměru vybraného Kandidáta ve lhůtě 12 měsíců, ačkoli s ním již dříve odmítl uzavřít smlouvu nebo dohodu, zavazuje se zaplatit Poskytovateli dodatečně odměnu ve smyslu článku II. Lhůta dvanácti (12) měsíců se počítá ode dne doručení písemných/emailových informací o doporučeném Kandidátovi nebo ode dne přímého představení Kandidáta při osobním pohovoru u Klienta, podle toho, co nastane dříve. O přijetí Kandidáta podle tohoto článku je Klient povinen Poskytovatele informovat dle článku 4.3.

V.   OZNAMOVÁNÍ

5.1   Veškerá oznámení nebo sdělení v souvislosti se Smlouvou musí mít písemnou formu s výjimkou operativních pokynů, schválení nebo jiných sdělení učiněných mezi Klientem a Poskytovatelem, které jsou nezbytné pro poskytování Poradenských služeb a zároveň nemají vliv na termín plnění podle Smlouvy.

5.2   Oznámení nebo sdělení podle Smlouvy se pokládá za řádně doručené adresátovi, je-li předáno osobně nebo doručeno doporučenou poštou na adresy uvedené ve Smlouvě, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

5.3   O veškerých změnách (adresy, telefonní čísla, e-mailový adresy) či jiných skutečnostech souvisejících s poskytováním Poradenských služeb dle Smlouvy je Klient povinen informovat Poskytovatele v dostatečném předstihu, nejpozději však vždy do čtrnácti dnů po takové změně.

VI.   ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE

6.1   Poskytovatel neodpovídá:
a) za jakékoli škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl Poskytovatel zabránit ani při vynaložení veškeré odborné péče;
b) za prodlení, opomenutí či jakékoli škody způsobené nesprávným či nezákonným postupem a/nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy nebo v souvislosti s nimi;
c) za škodu, která vznikne v souvislosti s nevhodnými pokyny nebo požadavky Klienta nebo v souvislosti s nimi;
d) za škodu, která vznikne v souvislosti s prodlením Klienta s předáním Informací.

6.2   Poskytovatel odpovídá za škody vzniklé Klientovi nebo třetím osobám porušením jeho povinností ze Smlouvy do celkové souhrnné výše 100 000,- Kč.

VII.   UKONČENÍ SMLOUVY

7.1  Smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv Smluvní strany. Výpovědní lhůta je 1 měsíc ode dne doručení výpovědi. Ukončením Smlouvy není dotčen nárok Poskytovatele na odměnu (v plné její výši) za zprostředkování Kandidátů, kteří byli představeni (nebo informace o nich byla zaslána) Klientovi před ukončením Smlouvy, přestože smluvní vztah mezi Kandidátem a Klientem bude případně uzavřen až po skončení Smlouvy nebo bude trvat déle než smluvní vztah založený Smlouvou mezi Poskytovatelem a Klientem.

7.2   Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech stanovených Smlouvou nebo OZ.

7.3   Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
a)  Poskytovatel nebude poskytovat Poradenské služby v souladu s podmínkami Smlouvy nebo v souladu s pokyny Klienta a nesjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě čtrnácti kalendářních dnů poskytnuté mu Klientem a současně se nebude jednat o případ, kdy Poskytovatel nenese odpovědnost podle článku VI;
b)  Poskytovatel způsobí svojí činností Klientovi škodu velkého rozsahu a současně se nebude jednat o případ, kdy Poskytovatel nenese odpovědnost podle článku 6.1;
c)  příslušným soudem bude pravomocně rozhodnuto o úpadku Poskytovatele;
d)  Poskytovatel vstoupí do likvidace.

7.4   Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
a)  Klient se ocitne v prodlení s placením jakékoli platby podle Smlouvy po dobu delší než 10 kalendářních dnů. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel Klienta není povinen k úhradě dlužné částky po okamžiku prodlení znovu vyzývat, a lhůta 10 kalendářních dní je lhůtou přiměřenou;
b)  Klient neposkytne Poskytovateli součinnost potřebnou k řádnému poskytování Poradenských služeb a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě deseti kalendářních dnů;
c)  příslušným soudem bude pravomocně rozhodnuto o úpadku Klienta;
d)  Klient vstoupí do likvidace.

7.5   V případě odstoupení od Smlouvy je Poskytovatel povinen předat Klientovi veškeré dokumenty, které vyhotovil pro či převzal od Klienta do data ukončení smluvního vztahu podle Smlouvy a Poskytovatel má nárok na úhradu odměny za Poradenské služby dosud poskytnuté v souladu se Smlouvou.

7.6   Smluvní strany výslovně ujednávají, že bez ohledu na způsob oznamování podle Podmínek je předpokladem účinného odstoupení výlučně doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně doporučeným dopisem na adresu druhé Smluvní strany uvedenou ve Smlouvě.

VIII.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1   Pokud Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem obsahuje ujednání, které je v rozporu s některým z ustanovení Podmínek, pak platí ujednání obsažené ve Smlouvě.

8.2   Tyto Podmínky nahrazují veškerá předchozí ujednání stejného nebo obdobného charakteru mezi Klientem
a Poskytovatelem.

8.3   Práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní a neupravené ve Smlouvě, se řídí OZ a zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

8.4   Smluvní strany se dohodly, že pro vztahy založené Smlouvou se neuplatní ustanovení § 557, § 1740 odst. 3, § 1799, § 1800 a § 1805 odst. 2 OZ. Klient na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 OZ.

8.5   Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky změnit či doplnit, přičemž o navržených změnách či doplňcích Podmínek je Poskytovatel povinen informovat Klienta e-mailem nejméně čtrnáct dní před účinností takových změn. V případě, že Klient do čtrnácti (14) dnů ode dne zaslání nově navrženého znění Podmínek Poskytovatelem neprojeví s navrhovanými změnami či doplňky Podmínek e-mailem nebo písemně svůj nesouhlas, má se za to, že s návrhem změn či doplněním Podmínek souhlasí. V případě, že Klient projeví nesouhlas se změnou Podmínek, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět. Výpověď Smlouvy je účinná okamžikem doručení písemného oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti